13/12/16

דחיית ההצעה לשינוי נוהל המל"ג לבדיקת תוכניות: מינוי סוקרים (במקום ועדה) לבדיקת תוכנית לתואר שני עם תזה, כאשר מתקיימת במוסד כבר תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה עם הסמכה

א.         בישיבתה ביום י"ג בכסלו תשע"ז (13.12.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה  בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית (מיום 1.12.2016) בענין ההצעה של מוסדות להשכלה גבוהה לשנות את נוהל המל"ג מיולי 2015 לבדיקת תוכניות: מינוי סוקרים (במקום ועדה) לבדיקת תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה, כאשר מתקיימת במוסד כבר תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה עם הסמכה.

ב.         המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ולא לקבל את ההצעה של מוסדות להשכלה גבוהה לשנות את נוהל המל"ג מיולי 2015 לבדיקת תוכניות, וזאת מהטעמים הבאים:

  1. ישנם הבדלים מהותיים בין מסלול לתואר שני ללא תזה ומסלול לתואר שני עם תזה- שני המסלולים אינם האחד (עם תזה) המשך טבעי של השני (ללא תזה). מדובר בשני מסלולים בעלי דרישות שונות. מסלול ללא תזה מבוסס על תשתיות הוראה ובניית מסלול המעמיק מידע של תלמידיו בנושא מוגדר בכדי לקדם את מומחיותם, והינו בדרך כלל המשך טבעי של הלימודים לתואר ראשון. מסלול עם תזה שונה מהותית מהתואר ללא תזה, שכן- כאן נדרש הסטודנט לפתח מיומנויות של חשיבה מחקרית, יכולת לקרוא עבודות מחקר ולבקר אותן, יכולת לבקר את עבודתו שלו, יכולת לפתח השערת מחקר ולתכנן תוכנית לענות על שאלות המחקר שלו.
  2. לבניית מסלול לתואר שני עם תזה דרושות תשתיות מחקר שמבוססות בראש וראשונה על חברי סגל פעילים במחקר במוסד המגיש את הצעת המסלול אשר להם תוכנית מחקר עצמאית מוכחת המובילה לפרסומים אקדמיים ברמה טובה. כאשר מדובר בעבודה ניסיונית יש לדרוש קיום מעבדות מחקר לחברי הסגל השותפים במסלול וכן תשתיות מחקר כלליות לשימוש הצוות המחקרי.

ג.          על כן קובעת המל"ג, כי אין להסתפק במינוי סוקרים בלבד (שאינם מגיעים לביקור במוסד) לבדיקת תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה, כי אם למנות ועדת מומחים שתבקר במוסד, תבחן באופן בלתי אמצעי את תשתיות המחקר ותפגוש את חברי הסגל שילמדו בתוכנית ובפרט אלה שישמשו כמדריכי עבודות תזה.