19/10/21

דחיית החלת עדכון מדיניות 2020 בנוגע להגדרת החריגים בשנה למכללה האקדמית הדסה ולבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מיום 12.9.2021 ובהמלצת ותת מיום 29.9.2021 בנושא דחיית יישום עדכון המדיניות בשנה בנוגע לקבלת סטודנטים בוגרי חו"ל למכללת הדסה ולבצלאל, ולהלן החלטתה:

  1. בהמשך לפניית בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב והמכללה האקדמית הדסה ירושלים, בבקשה לדחיית יישום המדיניות העדכנית ביחס להכללת סטודנטים חרדים בוגרי מוסדות מחו"ל במסגרת החריגים להגדרת חרדי לצורך קבלה למסגרות החרדיות, ונוכח טענתם בדבר אי בהירות החלטת המדיניות המעודכנת מאפריל 2020 בעניין קבלת סטודנטים חרדים בוגרי מוסדות בחו"ל שכתוצאה ממנה טעו בהבנתה, ועל מנת למנוע פגיעה בסטודנטים שהתקבלו ובהתחייבות המוסדות כלפיהם, מחליטה המל"ג לאפשר למוסדות האמורים באופן חד פעמי וביחס לשנה"ל הקרובה [תשפ"א- תשפ"ב] בלבד, לקבל סטודנטים חרדים בוגרי מוסדות מחו"ל אשר השלימו את הרשמתם והתקבלו למוסד עד ליום 8.8.2021 (המועד בו נשלחה פניית המוסדות בעניין).
  2. האישור כפוף לכך ששיעור החריגים האחרים שיתקבלו לא יעלה על 10% (כפי שנקבע במדיניות הקודמת).
  3. האישור האמור מתבסס על כך שמל"ג שוכנעה בדבר חוסר ההבנה של המוסדות את המדיניות אשר נקבעה, החשיבות באי הפגיעה בסטודנטים שנרשמו, בעמידת המוסדות בהתחייבותם כלפי הסטודנטים אשר התקבלו ללימודים במוסד ונוכח מספרם המועט יחסית של הסטודנטים החרדים מחו"ל אשר התקבלו שלא במסגרת מכסת החריגים.
  4. יודגש כי התקצוב שיינתן למוסדות אלה עבור הסטודנטים הנ"ל יהיה שוויוני בהתאם לתקצוב ות"ת עבור סטודנטים חרדים המתקבלים במסגרת החריגים, כפי שנעשה ביחס לכלל המוסדות, כלומר ינתן תקצוב הוראה בלבד.