06/03/18

דחיית יישום המתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו בשנה

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשה  לדחיית יישום המתווה למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות עם הקריה האקדמית אונו בשנה, ובהמלצות ות"ת וועדת המשנה מדיניות אקדמית, הכרה והסמכה בנושא.

לאחר שנבחנו הבקשה ונימוקיה תוך לקיחה בחשבון של מכלול השיקולים והאיזונים, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לקבל את הבקשה לדחיית המיזוג בשנה אחת, לאשר למכללה האקדמית לחברה ואמנויות לרשום סטודנטים למחזור לימודים אחד נוסף ואחרון שיחל לימודיו באוקטובר 2018 בכל תוכניות הלימוד בהן יש למוסד הסמכה. בהתאם לכך יוארכו ההכרה של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות וההסמכות בשנה אחת, דהיינו עד ספטמבר 2021.

בנוסף, נוכח נסיבות המיזוג, המל"ג תערוך מעקב אחר יישום המתווה ותבהיר למוסדות כי אם יחול עיכוב נוסף ביישום המתווה תשקול המל"ג לבטלו.

להלן המתווה המעודכן:

  1. המתווה למיזוג יכלול תקופת ביניים, שתחילתה ביום 1.10.2017 ועד לסיום הזמן התקני לתואר של מחזור הסטודנטים שיחל לימודיו במכללה האקדמית לחברה ואומנויות באוקטובר 2018 (לשנה"ל תשע"ט) – דהיינו עד לספטמבר 2021.
  2. בתקופת הביניים, תוכל המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לרשום סטודנטים ולפתוח שני מחזורי לימוד אחרונים- אחד שיחל לימודיו באוקטובר 2017 ומחזור לימודים אחד אחרון שיחל לימודיו באוקטובר 2018 בכל תכניות הלימוד המאושרות שלה והחל ממועד זה יוכל המוסד להמשיך וללמד את הסטודנטים בכל תכניות הלימודים המתקיימות בו לצורך סיום לימודיהם בלבד בזמן תקני.
  3. עם תום תקופת הביניים המכללה האקדמית לחברה ואמנויות תסיים פעילותה כמוסד להשכלה גבוהה וההכרה בה תסתיים, וזאת לכל המאוחר בספטמבר 2021.
  4. המכללה האקדמית לחברה ואמנויות אחראית לערוך גמר חשבון מלא וכדין בהתייחס לכל חובותיה ובפרט לעובדיה.
  5. במהלך שנה"ל תשע"ט, תפעל הקריה האקדמית אונו לקבלת אישור מהמל"ג לקיום תכניות הלימודים של המכללה האקדמית לחברה ואומנויות, היינו – אישור לפתיחת התכניות מטעם הקריה האקדמית אונו והסמכה להעניק בהן תואר מטעמה. במסגרת זו, הקריה האקדמית אונו תפעל להבטחת זהות ברמת תכני הלימוד, הסגל ותשתיות ההוראה, וכן לתיקון הליקויים שעלו בדוח הוועדה לבדיקת התכנית לתואר שני בחברה ואומנויות.
  6. בכפוף לאישור המל"ג כאמור, תוכל הקריה האקדמית אונו לרשום סטודנטים ולפתוח מחזורי לימודים שיחלו לימודיהם בקמפוס בנתניה, בתכניות הלימודים שתאושרנה לקריה האקדמית אונו, וזאת החל משנה"ל תש"פ (אוקטובר 2019) ועד לא יאוחר מתום תקופת חוזה השכירות הנוכחי בנתניה (שנה"ל תשפ"ב – אוקטובר 2021).
  7. קרית אונו תוכל בכל עת לבקש אישור המל"ג להעברת תכניות הלימודים (כולן או חלקן) לקמפוס הראשי שלה בקרית אונו (ככל שיש לה התשתית והסגל), זאת בכפוף לסגירת התכניות שתועברנה בקמפוס בנתניה. מכל מקום, החל מתחילת שנה"ל תשפ"ב תועבר כל הפעילות שתאושר לקריה האקדמית בקמפוס בנתניה לקמפוס הקריה בקרית אונו, וזאת לאחר שתבטיח את זהות הלימודים, הסגל והתשתיות, ולא תתקיים עוד פעילות אקדמית כלשהי בקמפוס בנתניה.
  8. הקריה האקדמית אונו תוכל להגיש למל"ג בקשה לפתיחת תכניות הלימודים שיעברו לקמפוס הראשי שלה בקרית אונו כאמור בסעיף 7 גם בקמפוסים האחרים שלה, והמל"ג תבחן את הבקשה בין היתר בכפוף לצורך הלאומי ולשמירה על הזהות ברמת התכניות (זאת בהתאם להחלטות מל"ג על קיום לימודים מחוץ לקמפוס ולכך שאותן תכניות מופעלות בקמפוס בקרית אונו).
  9. המל"ג תערוך מעקב אחר יישום המתווה, והיא מבהירה כי אם יחול עיכוב נוסף ביישום המתווה האמור לעיל היא תשקול לבטלו.