10/01/17

דיווח המכללה האקדמית גליל מערבי על אודות תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול במתכונת חד-חוגית ודו-חוגית – מכתבה של יו"ר הוועדה המלווה, פרופ' אסיא פזי

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את סיכום הדיון בוועדת המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, ורשמה לפניה את דיווח המכללה האקדמית גליל מערבי מאוגוסט 2016 אודות תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בניהול חד- ודו-חוגי, ואת חוות דעת הוועדה המקצועית בראשות פרופ' אסיא פזי, המתייחסת לנתונים שהעבירה המכללה במסגרת הדיווח.

המל"ג מחליטה כי נוכח השינויים שחלו בתוכנית בשנה האחרונה (הוספת 4 מסלולי/אשכולות התמחות בתוכנית), טרם בשלה העת למתן הסמכה קבועה בתוכנית, ויש לבחון את יציבות תוכנית הלימודים ויציבות סגל ההוראה הלכה ומעשה. לפיכך, המל"ג רושמת לפניה את דיווח המכללה ומכתב הוועדה בנדון. בהמשך לכך, מציינת המל"ג כי החלטת המל"ג מיום 8.9.2015 בעינה עומדת, והוועדה המקצועית תיבחן את התוכנית בכללותה מחדש, לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית בספטמבר 2018.