11/04/19

דיווח המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין בנושא חריגה מתנאי הקבלה בתוכנית הלימודים לתואר M.Ed. במידענות וספרנות במערכות חינוך (במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג)

בישיבתה ביום ו' בניסן תשע"ט (11.4.2019), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. לרשום לפניה את דיווח המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין בנושא חריגה מתנאי הקבלה בתוכנית הלימודים לתואר M.Ed. מידענות וספרנות במערכות חינוך (במסגרת נוהל הסדרת חריגות מהחלטות המל"ג).
  2. לחזור ולהדגיש כי תוכניות לתואר שני M.Ed. מיועדות לעובדי חינוך והוראה בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה שרכשו ניסיון בעבודה חינוכית והמעוניינים בלימודים אקדמיים מתקדמים בדגש יישומי שיאפשרו להם הרחבת אופקים, ידע עדכני, קידום בתפקידי הנהגה והובלה במערכת והתמחות פרופסיונאלית.
  3. כל חריגה מהחלטת מל"ג, לפיה לתוכניות לתואר שני M.Ed. יתקבלו רק בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה, עשויה ליצור תקדים אשר עשויות להיות לו משמעויות גם לתוכניות לימודים אחרות לתואר M.Ed.
  4. לאור זאת, לא לאשר את בקשת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין לחריגה מתנאי הקבלה (מעבר למכסה של 10% שלא עומדים בתנאי הקבלה) לפיהן לתואר שני M.Ed. יתקבלו רק בעלי תואר ראשון ותעודת הוראה.
  5. רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשפ"א יהיה בהתאם לנקבע.