18/07/18

דיון בבקשת אוניברסיטת אריאל לפתוח תוכנית לימודים ארבע-שנתית ברפואה (M.D.) ובבנית מבנה למדעי הרפואה

בהמשך להחלטתה מיום 22.11.2017 ובשים לב לתנאים שנקבעו בה, דנה ות"ת בישיבה ביום 18.7.2018 בבקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תכנית לימודים ארבע שנתית ברפואה (M.D.).

בפני ות"ת עמדו המסמכים הבאים:

  1. דו"ח ועדת הבדיקה שמינתה מל"ג יו"ש לבדיקת תכנית הלימודים לתואר ד"ר לרפואה (D.).
  2. מכתב הבהרות מאת אוניברסיטת אריאל מיום 21.6.2018
  3. חוות דעת אגף תכנון ומדיניות – מיפוי השדות הקליניים ברפואה וטבלת ניתוח השדות הקליניים בבתי החולים השונים
  4. חוות דעת אגף התקצוב – תקציבים; תשתיות פיזיות; שכר ותנאי העסקה
  5. מסמך האגף להערכת איכות בנושא תהליך ההכרה הבינלאומי בבתי הספר לרפואה בישראל
  6. מכתב ממנכ"ל משרד הבריאות מיום 17.7.2018
  7. דוח מבקר המדינה בנושא "הסדרת ההכשרה הקלינית של רופאים בין מערכת הבריאות לבין האקדמיה"

לאחר שבחנה ות"ת את המסמכים הנ"ל וקיימה דיון בנושא מחליטה ות"ת להמליץ לאשר את פתיחת תכנית הלימודים ארבע שנתית  ברפואה (M.D.) באוניברסיטת אריאל בשנה"ל תשע"ט. להלן נימוקי ההחלטה ותנאיה:

1. עמידה ביעד לאומי של הגדלת מספרי סטודנטים: בשים לב לעליה התלולה בביקושים לשירותי בריאות הצפויים בשנים הקרובות בשל הגידול באוכלוסייה הכללית והכפלת מספר האזרחים הוותיקים, ובהתאם לקביעת משרד הבריאות – קיים צורך לאומי בהגדלה משמעותית של מספר הרופאים בישראל. על מנת להגיע ליעד שהוצב – 2.9 רופאים לכל 1000, והיות שרצוי כי שיעור רופאים גבוה ככל האפשר יוכשר בארץ (וזאת בשים לב לכך שכמחצית מבוגרי הרפואה בישראל לומדים מחוץ לישראל מדי שנה), יש להכשיר 950 סטודנטים בכל שנה, היינו – נדרש גידול של 220 סטודנטים למחזור לעומת המצב היום. על אף החלטות קודמות בדבר הצורך בהגדלת מספרי הסטודנטים בבתי הספר לרפואה הקיימים, כמעט ולא עלה מספרם בשנים האחרונות ומכל מקום, המספר לא עלה באופן העונה על הצורך הלאומי. בשים לב להחלטת ות"ת מהיום (18.7.2018) בדבר בינלאומיות בלימודי רפואה, לפיה יישארו על כנן בשנות התכנית הרב-שנתית הנוכחית התכניות הבינלאומיות הקיימות במתכונתן ובהיקפן, ובהמשך להערכת אגף התכנון כי ניתן להגדיל את מספר הסטודנטים בבתי הספר הקיימים בכ- 155 סטודנטים בלבד (בכפוף לתנאים מסוימים), יש מקום מבחינת הצורך הלאומי, לאשר פתיחת בית ספר לרפואה נוסף, שיאפשר גידול של 70 סטודנטים נוספים בשנה על מנת לעמוד היעד של 220 סטודנטים נוספים בכל שנה. יובהר, כי בקשתה של אוניברסיטת אריאל היא הבקשה היחידה לבית ספר לרפואה חדש, זאת בהמשך להודעת אוניברסיטת חיפה כי אין בכוונתה לבקש פתיחת בית ספר לרפואה מטעמה, ובהינתן שבכל אוניברסיטה רלוונטית אחרת קיימת פקולטה לרפואה.

כדי לאפשר את הגידול המידי במספרי הסטודנטים לרפואה באוניברסיטת אריאל ובבתי הספר לרפואה הנוספים ועל מנת לוודא שלימודי הרפואה יתקיימו באופן ראוי ותוך הקפדה על איכות ההכשרה ורמתה, בכוונת ות"ת להעלות את התעריף הניתן עבור לימודי הרפואה בשנים הקליניות במסגרת תקציב תשע"ט ואף להוסיף תמריץ בגין כל סטודנט שיתווסף, וזאת בהמשך לעדכון התעריף לשנים הפרה-קליניות שכבר בוצע בתשע"א. במקביל להחלטה לאפשר ל-70 סטודנטים נוספים לרפואה ללמוד באוניברסיטת אריאל, ועל מנת להגיע ליעד האמור של 220 סטודנטים נוספים סה"כ, תגובש תכנית להגעה ליעד בהגדלת מספר הסטודנטים לרפואה בפקולטות הקיימות תוך שיתוף פעולה עם משרד הבריאות ומשרד האוצר.

לאור האמור, ות"ת מאשרת תוספת של 70 מכסות 4 שנתיות לטובת הסטודנטים לרפואה באוניברסיטת אריאל, בהתבסס על תקציב ייעודי ממשרד האוצר.  ות"ת רושמת בפניה את הסכמת משרד האוצר להקדמת הקצאת 25 מכסות נוספות לסטודנטים לרפואה ואת עמדתם לשקול בחיוב בקשה ל-25 מכסות נוספות לשם מימוש פוטנציאל הגדלת מספר הסטודנטים במוסדות האחרים, מעבר ל- 100 המכסות הנוספות אשר נכללו במסגרת הסכום התקציבי עם משרד האוצר. ככל שהמכסות הנוספות הללו ימוצו, על פי היענות המוסדות, תפנה ות"ת למשרד האוצר ולמשרד הבריאות לקבלת מכסות נוספות.

 

2. סינוף בתי החולים – באשר לקשיים שהועלו במסמך אגף התכנון בהתייחס לסוגיית הסינוף הכפול ופגיעה אפשרית בבתי הספר לרפואה הקיימים ובהסתמך על מכתבו של מנכ"ל משרד הבריאות מיום 17.7.2018, סבורה ות"ת כי סוגיית הסינוף הינה טכנית מעיקרה ואין בה כדי למנוע קיום התכנית וניתן יהיה למצוא מנגנון שיבטיח פעולה סדירה בדרך זו, וזאת לאור כל אלה: הניתוח המפורט והמקיף של וועדת הבדיקה שהקימה מל"ג יו"ש (אשר בחנה לעומק את תכנית ההתנסות הקלינית המוצעת על ידי אוניברסיטת אריאל) והתנאים שהציבה; התנאים והדרישות שיוצבו בפני אוניברסיטת אריאל שיבטיחו כי ההתנסות הקלינית שתבוצע מטעם אוניברסיטת אריאל לא תפגע בהיקף ההתנסות הקלינית של בתי הספר הקיימים. להבטחת האמור, מתנה ות"ת את אישורה בכך שאוניברסיטת אריאל תמציא התחייבות מראש מכל בתי החולים בהם תבוצע ההתנסות כי לא תהיה פגיעה בהתנסות הקלינית מטעם בתי הספר לרפואה הקיימים.

כמו כן האישור מותנה בכך, שאוניברסיטת אריאל תמציא לצוות המקצועי בות"ת את הסכמי הסינוף לבתי החולים אשר יתבססו על העקרונות שנקבעו בהמלצת הועדה הבודקת. כן תתחייב האוניברסיטה לא להציע תנאים מועדפים על התנאים הקיימים בין אוניברסיטאות אחרות לבתי החולים, ולפעול על פי הקבוע בדוח גלזר-ישראלי. מכל מקום, ביצוע ההכשרה הקלינית בבתי החולים בישראל יחל רק לאחר כניסה לתוקף של תיקון מס' 20 לחוק המל"ג. ככל שההכשרה תחל קודם לכן, היא תיעשה בהתאם לאפשרויות שפורטו בסעיף 4 להחלטת ות"ת מיום 22.11.2017.

 

3. תקציב –על המוסד להתחייב לבצע התאמות ושינויים בתקציב הפקולטה בפרט והמוסד בכלל אם יידרש לכך כדי לשמור על האיתנות הפיננסית של המוסד.

 

4. בינוי – ות"ת מעדכנת את החלטתה מיום 21.5.2017 ומאפשרת למוסד להיערך מיידית לבניית המבנה למדעי הרפואה אשר על המוסד להביאו לאישור ות"ת.

 

5. מכל מקום ות"ת מבקשת לקדם תהליך של הסדרת סוגיית השדות הקליניים והסינוף ביחד עם משרד הבריאות בהקדם.