21/10/15

דיון בהמלצות דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים – בעקבות תגובות המוסדות והצעת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית

 I. בישיבה שהתקיימה בתאריך 21.10.2015, דנה ות"ת בדו"ח הוועדה של ות"ת/מל"ג בראשות פרופ' ראובן גרונאו לבחינת נושא התכניות החוץ-תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה, וזאת בהמשך להצעת ההחלטה של ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 6.9.2015, להחלטת ות"ת מיום 10.6.2015 ולתגובות המוסדות להשכלה גבוהה לדו"ח ועדת גרונאו.

II. ות"ת מודה לוועדת גרונאו על העבודה היסודית שעשתה ועל הדו"ח המפורט שהגישה, וכן מודה לגורמים המקצועיים במינהל ות"ת-מל"ג שסייעו לה במהלך עבודתה.

 

III.     ות"ת מחליטה להמליץ למל"ג כלהלן:

  1. עקרונות כלליים:

הגדרות: תכניות חוץ תקציביות הן תכניות שאינן מתוקצבות על ידי ות"ת ושכר הלימוד בהן גבוה משכר הלימוד הנורמטיבי; תכניות ייעודיות הן תכניות מתוקצבות לקבוצות מוגדרות בשכר לימוד רגיל, המוזמנות על ידי גורמים מחוץ למוסד, שאינם מל"ג ות"ת. שני סוגי התכניות יוגדרו כ"תכניות מיוחדות".

 

הבהרה: החלטה זו איננה עוסקת בתכניות שנפתחו ביוזמת ות"ת מל"ג לאור צורך לאומי בהליך מוסדר. על תכניות מסוג זה חלות בנפרד ההחלטות הרוחביות הקיימות של ות"ת מל"ג.

 

עיקרון יסוד: מוסד מתוקצב שקיבל הסמכה לקיים תכנית לימודים יוכל לבקש לקבל אישור ממל"ג לקיים, במסגרת הסמכה זו, גם תכנית מיוחדת, תחת התנאים הבאים:

א.      שיעור תלמידי התכניות המיוחדות הכולל במוסד (בין אם הן תוכניות חוץ תקציביות ובין אם הן תוכניות ייעודיות) ) לא יעלה על 10% מסך תלמידי התואר השני במוסד, ועל 5% מסך תלמידי התואר הראשון במוסד.

ב.      שיעור תלמידי התכניות המיוחדות בחוג (דהיינו: בתחום במחלקה בדיסציפלינה כמו מנהל עסקים, משפטים, מדיניות ציבורית)[1]  לא יעלה על 25% מתלמידי התואר של החוגים/תחומים/מחלקות/דיסציפלינות המציעות תכניות אלו.

מגבלות אלו על שיעורי הסטודנטים בתכניות המיוחדות (סעיפים א' ו-ב'), כפי שהומלצו ע"י ועדת גרונאו, תחושבנה על בסיס ממוצע תלת-שנתי רץ.

ג.       ככלל, לא תתקיים תכנית "מיוחדת" שקיומה מותנה בשימוש במשאבים לאומיים מוגבלים, כאשר הכוונה היא למשאבים הקשורים להכשרה האקדמית לתואר, ודרושים לצורך הכשרת הסטודנטים בתכניות לימודים מסוימות. חריג מכלל זה יתקיים רק באישור ות"ת.

ד.      לא תתקיים תכנית "מיוחדת" בתחום (בנושא) שבו לא קיימת תכנית מתוקצבת רגילה.

ה.      תתקיים זהות ברמה ובתוכן האקדמיים (תנאי קבלה, דרישות, בחינות, סגל ההוראה, תשתיות) בין  התכניות המיוחדות לבין התוכניות הרגילות במוסד.

ו.       תכניות מיוחדות יעמדו בכל החלטות המל"ג הרוחביות הרלבנטיות.

ז.       לא תאושרנה תכניות חוץ תקציביות ברמת התואר הראשון.[2]

ח.      שיעור תלמידי התכניות המיוחדות שאינו עומד בתנאי הקבלה של התכניות הרגילות המקבילות, לא יעלה על 10%, כמקובל. מוסד רשאי להגביל ולהחמיר בסעיף זה, כראות עיניו.

ט.      ככל שמדובר בתוכניות מוזמנות ע"י גורמים חיצוניים (כגון: משרד הביטחון) –ההתקשרות בין "הגוף המזמין" והמוסד האקדמי מחייבת קבלת אישור ות"ת מל"ג מראש.

י.       התכניות המיוחדות הן באחריות בלעדית של המוסד להשכלה גבוהה, ובכלל זה: נושאי התכנים האקדמיים, הרמה האקדמית, הסגל האקדמי, קבלת סטודנטים, והעסקת הסגל האקדמי.

לא ניתן לפעול בעניינים אלה באמצעות תאגידים/ גופים שאינם המוסד עצמו.

 

תאגידיםגופים אחרים עימם התקשר המוסד להשכלה גבוהה, יוכלו לסייע למוסד במעטפת המנהלית-לוגיסטית-ארגונית בלבד של התכניות (שיווק התכנית, פרסומה, פניה לקהלי יעד וכ"ו).

הגוף החיצוני יעמוד בכללי הרגולציה של ות"ת בשקיפות מלאה (וכן יגיש תצהיר על כך), כאשר כלל הפעילות הכספית בו תימצא בתוך הדו"חות הכספיים של המוסד להשכלה גבוהה, אשר יועברו לות"ת. למען הסר ספק, גופים אלה לא יוכלו להעסיק את הסגל הדרוש לתכניות אלה.

 

יא.    החלטה זו לא חלה בשלב זה על תכניות לתלמידי חו"ל, עליהן יתקיים דיון רוחבי נפרד בות"ת ובמל"ג.

 

2. היקף תעסוקת מרצים, שכר ותקורות בתכניות המיוחדות

בהמשך להמלצות המופיעות בדו"ח ועדת גרונאו בכל הנוגע להיקף תעסוקת מרצים, שכר מרצים ותקורות בתכניות המיוחדות, מחליטים:

א. לא ילמד חבר סגל המוסד בתכנית חוץ-תקציבית אם לא השלים את מלוא מכסת ההוראה בה הוא חייב בתכניות מתוקצבות, וזאת- כדי למנוע פגיעה בתכניות הרגילות.

ב. הנחיות ות"ת על היקף העסקה נוספת של חברי הסגל יחולו על חברי הסגל המלמדים בתכניות החוץ-תקציביות. כלומר, חבר סגל  לא ילמד  בתכנית חוץ-תקציבית יותר משווה-ערך ל-50% משרה ולכל היותר 4 שעות שבועיות.

ג. הבסיס לתשלום למרצים בתכניות החוץ-תקציביות יהיה שכר מורה מן החוץ. הנשיא יהיה רשאי לאשר לשלם למרצים "מבוקשים" שכר גבוה יותר מעבר לשכר על פי ההנחיות ובלבד ששכר זה לא יעלה על כפליים מהשכר המשולם על פי התעריף ליחידת הוראה למורה מן החוץ על פי ההנחיות ועל פי טבלאות השכר המתפרסמות על ידי ות"ת. הרשאה זו מותנית באישור תקציבי של אגף הכספים במוסד, והמוסד יתעד את הסיבות למתן תשלום גבוה. המוסד ידווח בכל שנה לות"ת על חברי הסגל בתוכניות החוץ תקציביות, היקף העסקתם, תחומים והתעריף אשר שולם להם ליחידת הוראה. יודגש כי הרשאה זו ניתנה בתיאום עם הממונה על השכר במשרד האוצר, ותיבחן מעת לעת על ידי ות"ת והממונה על השכר במשרד האוצר אשר רשאים לשנותה.

ד. תקציב התכנית יחויב במלוא העלויות הישירות והעקיפות: הוראה, מנהלה ותשתיות. כל תכנית תחויב בהעמסת תקורה של לפחות 20% משכר הלימוד המשולם, ובלבד שסכום התקורה לא יפחת מ-200,000 ₪ לשנה.

ה. לא יינתן תשלום חריג עבור הוראה בתכנית ייעודית ("תכנית מתוקצבת "מוזמנת"), ועל כן, דין אחד יחול על חבר סגל המלמד, מעבר לשעות המכסה, בתכנית רגילה ובתכנית ייעודית.

3. בקרה ואכיפה של ות"ת מל"ג

  • תוקם וועדת היגוי מוסדית פנימית אחת במוסד, שתהא אחראית לניטור כלל התכניות המיוחדות בו ולעמידתן בהחלטה זו. ועדת היגוי זו, בהרכב שהוצע ע"י ועדת גרונאו (נציג המוסד, נציג ממוסד אחר, איש ציבור[3] ונציג הסטודנטים במוסד) תוכל להשתמש במנגנונים הפנימיים הקיימים במוסד, לצורך ניטור אקדמי וארגוני של כל אחת מהתכניות המיוחדות, ותגיש דו"ח שנתי לסנאט המוסד, עם העתק למל"ג.
  • מוסד שיסטה מכללי ההסדרה של התכניות המיוחדות, על פי המלצות דו"ח גרונאו, המפורטים בהחלטה זו, יועבר ענינו לדיון בועדת המשנה לפיקוח ואכיפה של ות"ת-מל"ג.

 

IV. הוראות מעבר לתחולת ההמלצות, לרבות לו"ז והחלה על כל המוסדות המתוקצבים, כולל מכללות אקדמיות לחינוך: תיקבע תקופת-מעבר של שלוש שנים לתחולת ההמלצות מרגע קבלת ההחלטה במל"ג, ובלבד שהמוסדות יגישו בתחילת התקופה דו"ח בו יוצג המתווה שלהם להתכנסות סביב יישום כללי החלטה זו, ובסיום התקופה יעמדו המוסדות, ככלל, בכללי ההסדרה בהתאם להמלצות ועדת גרונאו, במלואם, כפי שפורטו בהחלטה זו.

מוסד שלא יעמוד בהחלטה זו בסוף תקופת המעבר ולא קיבל אישור מראש לחריגה מהתקופה, יובא עניינו לדיון בועדת פיקוח ואכיפה.

V. ות"ת רואה בקבלת החלטה זו – מסגרת שנועדה, בין היתר, לתקן את הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה בדו"ח שלו (ממאי 2012) בנושא התכניות החוץ-תקציביות והתכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.

 

[1]  אין הכוונה, איפוא, למסלול קונקרטי כגון מימון בינלאומי או משפט מסחרי, וכיו"ב.

[2]  לגבי תכנית אחת כזו במנהל עסקים למנהלים במרכז האקדמי רופין, שנפתחה באישור ות"ת מל"ג לפני קבלת החלטה זו, יתקיים דיון פרטני.

 

[3]  איש הציבור יכול ויבוא מהגופים הפנימיים של המוסד עצמו, בהם הוא מכהן.