03/03/15

דיון בהמלצת הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא "היבטים בניהול המכון הטכנולוגי בחולון"

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום 31.12.2014, וזאת בהמשך להמלצות הצוות לתיקון ליקויים, בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא "היבטים בניהול המכון הטכנולוגי חולון".  המועצה להשכלה גבוהה החליטה לאמץ את המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום 31.12.2014, ובתוך כך לאמץ את המלצות צוות הליקויים במלואן.  המלצות הצוות מובאות כנספח להחלטה זו.