13/07/16

דיון חוזר בהמלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה קלינית

בישיבתה ביום 13.7.16 קיימה ות"ת דיון חוזר בבקשת המרכז האקדמי אור יהודה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית.

לאחר קבלת המסמכים בנושא והדיון בהם, ולאחר שרשמה בפניה את חוות הדעת המשפטית וכן את חוות הדעת של אגף שכר וסגל, לפיה אין מניעה להמליץ למל"ג על פתיחת התכנית, מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג על מתן אישור מותנה וזמני לפתיחה, פרסום והרשמה למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה של תכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה קלינית, זאת בכפוף ולאחר עמידה בתנאים שיפורטו להלן:

 

א.    כדי שלא תגרם פגיעה בציבור הסטודנטים ולאור המחסור עליו הצביע משרד הבריאות במקומות ההכשרה, על המוסד להבטיח שקיפות מלאה למול הסטודנטים בהתייחס לקשיים ולאפשרותם להמשיך להתמחות לאחר התואר, לרבות דרישות העיסוק לעניין זה (נוסח ההבהרה לסטודנטים יתואם עם הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת).

ב.   בנוסף, האישור לפתיחה, פרסום והרשמה של התכנית ייכנס לתוקף רק לאחר שהמוסד יעמוד בתנאים המפורטים בסעיף זה, זאת בהמשך לביקורת על התנהלות המוסד שנערכת ע"י חשבות מל"ג/ות"ת באמצעות רו"ח חיצוני, לצורך הארכת הכרה במוסד, ובהמשך לממצאי המעקב אחר תיקון ליקויים שנדונו בות"ת ביום 17.2.2016 וההחלטה שהתקבלה, ובפרט לאור ולאחר קבלת תגובת המוסד מיום 24.5.2016, לפיה המוסד אינו עומד בעת הזו בחלק מהתנאים שהינם בעלי חשיבות מרכזית בהבטחת התנהלותו התקינה כמוסד להשכלה גבוהה, ובפרט לצורך הבטחת עצמאותו האקדמית והמנהלית ומניעת פגיעה אפשרית בסטודנטים, ועל מנת להבטיח עמידתו בהם כבר עתה[1]:

  1. עמידת המוסד בדרישת ות"ת לגבי העסקת הנשיא ובפרט קבלת נוסח חוזה העסקת הנשיא בהתאם להחלטת ות"ת 17.2.2016 (החוזה לא צורף לתשובת המרכז מיום 24.5.2016).
  2. עמידת המוסד בדרישת ות"ת ומל"ג אשר נקבעה בהחלטת המל"ג מיום 22.3.2016 בעניין אי גביית שכר הלימוד מראש לשלוש שנים
  3. עמידת המוסד בהנחיה לאי העמדת משרד למר אבי ביתן בתוך מתחם המרכז.

 

  • על המוסד להמציא את הנדרש לצורך הוכחת עמידתו בתנאים שפורטו לעיל לשביעות רצון הצוות המקצועי של ות"ת/מל"ג, כתנאי לכניסת האישור לתוקף

[1]  יתר הנושאים שעלו בדו"ח הביקורת ייבדקו במסגרת הדיונים להארכת ההכרה במרכז האקדמי אור יהודה