12/08/15

דיון ראשוני בדו"ח הוועדה לפרסומים במדעי הרוח

א. ות"ת מודה לוועדה לפרסומים במדעי הרוח בראשותו של פרופ' שאול סמילנסקי על עבודתה

ב. ות"ת קיימה דיון ראשוני בדו"ח המסכם ובמסקנות והמלצות הוועדה לבחינת נושא הפרסומים במדעי הרוח.

ג. הצוות המקצועי בות"ת יגיש למליאת ות"ת מתווה מפורט ליישום המלצות ועדת ההיגוי לנושא מדעי הרוח עד לישיבתה בתאריך 25.11.2015.