18/06/14

דיון ראשוני בהצעת קול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים לתוכניות לדוקטורט מובנה

בהמשך לדיון בות"ת מתאריך18.6.14 ו- 29.5.2013 בנושא מצב הדוקטורט בישראל, ולדיונים מיום 22.1.2014 ו-19.2.2014 בנושא קווים עקרוניים לתכנית פיילוט בנושא תכניות לדוקטורט מובנה מחליטה ות"ת כדלהלן:

  • ות"ת מאמצת עקרונית את הקול קורא להגשת בקשות להקמת מאגדים לתכניות לדוקטורט מובנה, המצורף להחלטה זו, כחלק בלתי נפרד הימנה, כולל המתווה התקציבי המפורט בו. החלטה זו מהווה המלצה למל"ג, בנושאים שבאחריותה.
  • ות"ת קובעת כי התקציב לשנה יעמוד לכל היותר על 15 מש"ח לכלל המאגדים שישתתפו במסגרת הפיילוט (במסגרת הקול הקורא הנוכחי ובמסגרת עתידית שתותאם לתחומי היצירה המעשיים).
  • ות"ת רושמת לפניה את העקרונות לקביעת תנאי הסף הכמותיים המדידים והפרמטרים האיכותיים (מוסדיים ותחומיים) אשר הוצגו בישיבתה מיום (18.6.2014) ומבקשת מהצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת להביא לדיון המשך בהקדם וטרם פרסום הקול הקורא הצעה לתנאי סף קונקרטיים ועקרונות מפורטים, אשר יכנסו בנספח לקול הקורא, בכפוף לאישור המל"ג.