26/07/17

דיון שני לקראת אישור תקציב תשע"ח למוסדות להשכלה גבוהה

בדיון שהתקיים ב-26.7.17 הוצג בפני ות"ת ע"י צוות תשתיות ומאקרו מודל ההקצאות לסעיפי שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות , שדרוג תשתיות הוראה במכללות וזאת על מנת לאפשר לאוניברסיטאות ולמכללות תכנון רב שנתי בסעיף שדרוג תשתיות ההוראה והמחקר,

הסכום הכולל להקצאה מבוסס על המקורות שהתקבלו בתכנית הרב שנתית עם האוצר שהם 346 מיליון ₪, בנוסף אליהם יתווסף תקציב בסך של 56 מיליון ₪ ממקורות ות"ת, מכאן שסך הסכום לתכנית יהיה 402 מיליון ₪. בהתאם לאמור, ובהמשך למסמך מס' 4111 ולמצגות שהוצגו בות"ת, מחליטה ות"ת כלהלן:

 

 1. סך התקציב עבור סעיף שדרוג תשתיות הוראה ומחקר עומד על 402 מיליון ₪ ואופן החלוקה בין המכללות לאוניברסיטאות הינו כפי שהוצג לות"ת.
 2. על מנת לא ליצור פגיעה בנתח של האוניברסיטאות לתכנית הרב שנתית, עקב מעבר אריאל מתקצוב מכללה לתקצוב אוניברסיטה מחליטה ות"ת שהחלק היחסי של אוניברסיטת אריאל יעבור מהנתח התקציבי של המכללות אל האוניברסיטאות.
 3. מודל ההקצאה בשדרוג תשתיות הוראה ומחקר לאוניברסיטאות יישאר ללא שינוי. בהתאם לכך, ות"ת מאשרת את אופן החלוקה עבור כל אוניברסיטה כפי שהוצגה לות"ת.

 

 • לאור העובדה שבחלק מהמוסדות נמצא פער משמעותי בין הדיווח בחומש הקודם לדיווח על השטחים בחומש הנוכחי יוקצה כ-20% מההקצאה ברזרבה עד להבנת הפער הקיים בדיווח. אם יישאר עודף לאחר הבהרת הנושא הסכום יוחזר לתקציב הכולל של האוניברסיטאות ויוקצה בין כלל המוסדות מחדש.

3.2  חלק מהמודל התקציבי בשדרוג תשתיות הוראה ומחקר כלל הקצאת תקציב רזרבה ייעודית למצב בו מוסד נדרש פתאום לפעילות תחזוקה שלא הייתה חלק מתקציב השדרוג שאושר לאותה שנה. בהתאם לכך גם בחומש הנוכחי להקצות רזרבה כללית בסעיף. בהתאם לכך הרזרבה הכוללת לסעיף שדרוג תשתיות הוראה ומחקר יעמוד על סך חמישה מיליון ₪ על פני כל החומש, כך שבכל שנה הרזרבה בסעיף תעמוד על מיליון ₪.

 

 1. ות"ת מאשרת את מודל ההקצאה לשדרוג תשתיות הוראה עבור המכללות בהתאם לקריטריונים הבאים:
  • צפיפות יחסית בהוראה – קריטריון המחשב את שטחי ההוראה עבור סטודנט בכדי לבחון את רמת הבלאי בתשתיות.
  • גיל מבנים – הקריטריון נותן משקל לגיל השטחים אותם צריכה מכללה לשדרג, מתוך הנחה שמבנים ישנים צוברים יותר בלאי ממבנים.
  • חלוקת סכום קבוע – הקריטריון מחלק סכום קבוע מתוך הנחה שישנה עלות קבועה לשדרוג שנדרשת ממכללה בכל אופן ללא קשר לגודל או גיל מבנים.

בהתאם לקריטריונים לעיל, ות"ת מאשרת את אופן החלוקה עבור כל מכללה כפי שהוצגה לות"ת.

 

חלק מהמודל התקציבי בשדרוג תשתיות הוראה כלל הקצאת תקציב רזרבה ייעודית למצב בו מוסד נדרש פתאום לפעילות תחזוקה שלא הייתה חלק מתקציב השדרוג שאושר לאותה שנה. בהתאם לכך הרזרבה הכוללת לסעיף שדרוג תשתיות הוראה יעמוד על סך כחמישה מיליון ₪ על פני כל החומש, כמפורט בטבלה לעיל.

 

 1. עבור מוסדות אקדמיים אשר נמצאים בתהליך של מעבר קמפוס ו/או תכנון של הקמת קמפוס חדש, 50% מנתח ההקצאה שיועד להם במסגרת סעיף שדרוג תשתיות הוראה ומחקר יוסט לטובת הקמפוס החדש. אם המוסד יידרש לבצע שדרוג תשתיות פיסיות בקמפוס הנוכחי עליו להציג תכנית מפורטת מדוע נדרש התקציב על אף הצפי לעזיבת השטחים בהם מתקיימת הפעילות האקדמית כיום.

 

 

 1. מטרת התכנית בשדרוג תשתיות הוראה ומחקר תמשיך במתכונתה הקודמת כמפורט להלן:
  • עבור שיפוצים, התאמות הסבות ושדרוג פונקציות להוראה – השתתפות ות"ת בנושאים אלו תינתן עד 75% מעלות הפרויקטים למוסד בכפוף למגבלת התקציב השנתית.
  • עבור חידוש ושדרוג תשתיות מרכזיות – השתתפות ות"ת בנושאים אלו תינתן עד 75% מעלות הפרויקטים למוסד בכפוף למגבלת התקציב השנתית.
  • עבור רכישת ציוד ייעודי קבוע כגון מיקרוסקופ אלקטרוני, תשתית ישיבה באודיטוריום וכדומה – השתתפות ות"ת בנושאים אלו תינתן עד 75% מעלות הפרויקטים למוסד בכפוף למגבלת התקציב השנתית.
  • עבור רכישת ציוד נייד ("ציוד קל") שאינו מקובע, כגון מחשבים, ריהוט קל וכדומה – השתתפות ות"ת בנושאים אלו תינתן עד 50% מעלות הפרויקטים למוסד בכפוף למגבלת התקציב השנתית, ותוגבל עד 25% מההקצאה באותה שנה משיקולי בלאי גבוה של ציודים מסוג זה כמו גם הגשמת מטרה של ביצוע פרויקטים גדולים ומשמעותיים בעזרת ההקצאה.