27/09/16

האוטונומיה לפתיחת תוכניות לימודים לתואר שני – תמונת מצב

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא האוטונומיה לפתיחת תוכניות לימודים חדשות לתואר שני במוסדות להשכלה גבוהה, תוך בחינת התנהלותן של חמש האוניברסיטאות שקיבלו אוטונומיה מהמל"ג, והיא החליטה כדלקמן:

  1. המועצה רשמה לפניה את ממצאי הבדיקה המנהלית לפיה מרבית הכשלים שאפיינו את תקופת האוטונומיה הראשונה, אינם מאפיינים עוד את  תקופת האוטונומיה השנייה, כפי שנבחנה עד כה. מהבדיקה עולה כי:
  • המוסדות פתחו מספר מועט של תוכניות לימודים חדשות
  • כל התוכניות שנפתחו אושרו בתוכנית החומש
  • מרבית התוכניות הינן תוכניות מחקריות
  1. ממצאים אלו מובילים למסקנה שהמוסדות להם הוענקה האוטונומיה, עשו שימוש מידתי וראוי בהרשאה שניתנה להם לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני באופן עצמאי.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה להאריך את תקופת האוטונומיה שנתנה למוסדות עד חודש מרץ 2018. הארכה זו עולה בקנה אחד עם כוונת המועצה בהחלטתה מיום 10.9.2013 לקבוע תקופת אוטונומיה בת 3 שנים שלאחריה תתבצע הערכה כוללת לתהליך.
  3. בכדי להשלים את תהליך הבדיקה על אופן יישום האוטונומיה במוסדות להשכלה גבוהה תמנה המל"ג צוות בדיקה בהשתתפות חברי מל"ג ונציגים של מינהל מל"ג. צוות הבדיקה יביא ממצאיו בפני הוועדה להכרה, הסמכה ורישוי וזו תקבע את המלצתה בעניין המשך האוטונומיה. הצוות יתבקש לבחון את התהליכים הפנימיים שקיים המוסד לצורך פתיחת תוכנית הלימודים ובכלל זה המנגנונים שמקיים המוסד לצורך פיקוח על רמת תוכנית הלימודים ואיכותה.  תהליך הערכת האוטונומיה, יכלול גם תוכניות שנפתחו במסגרת האוטונומיה הראשונה.

על המוסדות שקיבלו את האוטונומיה, לעמוד בכל התנאים שנקבעו בהחלטה על הענקת האוטונומיה, ובכלל זה לדווח בתום כל שנת לימודים על התוכניות שנפתחו במסגרתה.