22/07/14

הארכה (אקדמית, ראשונה) לתקופה של שלוש שנים (עד יולי 2017) של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית של תל-אביב-יפו להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' שיזף רפאלי על עבודתה ועל ההמלצה שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע בשלוש שנים (דהיינו, עד חודש יולי 2017).
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, לרבות: א. המשך גיוס סגל הוראה בכיר לתוכנית; ב. הקפדה על ממוצע הציונים בתוכנית.