07/05/14

הארכה אקדמית (ראשונה) של ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית צפת והסמכתה בשנתיים נוספות (עד מרץ 2016) להעניק תואר ראשון (B.A.) בעבודה סוציאלית

 

  1. בישיבתה ביום ט' בניסן תשע"ד (9.4.2014) דנה תת-הוועדה של ות"ת בנושא שבנדון.
  2. ות"ת ממליצה למל"ג לאשר את הבקשה לאור חוות הדעת התקציבית והמשפטית, לפיהן אין מניעה לאשר את הארכת ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית צפת והסמכתה להעניק את התואר הראשון (A.) בעבודה סוציאלית.
  3. תת-הוועדה של ות"ת מסבה את תשומת לב המל"ג להערת המומחים המופיעה בחוות דעתם בדבר הארכת ההסמכה של המכללה להעניק את התואר הראשון בעבודה סוציאלית, לפיה לקראת שלב ההכרה וההסמכה על המכללה לעבות את סגל ההוראה של התכנית באנשי סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה.
  4. לקראת שלב הארכת ההסמכה לתכנית לתואר ראשון בעבודה סוציאלית תציג המכללה האקדמית צפת הסכמים ארוכי טווח עם מקומות ההכשרה המעשית.