10/12/13

הארכה בארבע שנים, עד נובמבר 2017, של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר שני (M.A.) בלימודי מינהל ומדיניות ציבורית

בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאור העובדה שלמכללה האקדמית ספיר טרם הוענקה הכרה קבועה, להסמיך את המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר שני (M.A.) במינהל ומדיניות ציבורית, לתקופה קצובה של ארבע שנים, דהיינו עד נובמבר 2017.
  3. בהסתמך על דו"ח הצוות, אין צורך בבדיקה אקדמית נוספת של תוכנית הלימודים בעתיד, לצורך הארכת ההסמכה.
  4. מתן ההסמכה שאינה מוגבלת בזמן לתוכנית הלימודים יועלה לדיון במליאת המועצה, כחלק מדיון לעניין מתן הכרה קבועה למכללה האקדמית ספיר כמוסד להשכלה גבוהה.