11/02/14

הארכה בשלוש שנים נוספות (עד דצמבר 2016) של ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול ובקרה תעשייתית

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל,  והחליטה, בהסתמך על חוות דעת מומחים,  כלהלן:

  1. להודות למומחים על חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצות המומחים שניתנו בחוות הדעת במלואן, ולהאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול ובקרה תעשייתית לתקופה קצובה של שלוש שנים, דהיינו עד דצמבר 2016.
  3. לקראת תום תקופת הארכת ההסמכה, וכתנאי להארכתה, תיבדק התוכנית שוב, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת המומחים וביישום המלצותיו.