11/02/14

הארכה בשלוש שנים נוספות (עד ינואר 2017) של ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תקשורת יצירה וביקורת

בישיבתה ביום י"א באדר א' (11.2.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל,  והחליטה, בהסתמך על חוות דעת המומחה של הערכת איכות,  כלהלן:

  1. להודות לפרופ' דונסבך על חוות הדעת שהגיש.
  2. לאמץ את המלצות המומחה שניתנו בחוות הדעת במלואן, ולהאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי תקשורת יצירה וביקורת לתקופה קצובה של שלוש שנים נוספות, דהיינו עד ינואר 2017.
  3. לקראת תום תקופת הארכת ההסמכה, וכתנאי להארכתה, תיבדק התוכנית שוב על ידי שני סוקרים, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת המומחה וביישום המלצותיו.