14/01/14

הארכה בשלוש שנים נוספות, עד שבט תשע"ז (ינואר 2017), של ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית הדסה, להעניק תואר ראשון (B.Des.) בעיצוב תעשייתי מכליל

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר ראשון (B.Des.) בעיצוב תעשייתי מכליל, בשלוש שנים נוספות, דהיינו עד ינואר 2017.
  2. למנות ועדת מעקב שתפקידה יהיה לבדוק את תוכנית הלימודים והתפתחותה תוך בדיקה, בין היתר, של הנושאים המפורטים בחוות דעתו מיום 26.8.2013 של הסוקר: התאמת רציונל התוכנית ותכניה, בזיקה לשם התוכנית – "עיצוב תעשייתי מכליל" – כפי שקבעה המל"ג בהחלטתה, עת הסמיכה את המכללה להעניק את התואר בתוכנית.
  3. בתום שנתיים מקבלת ההחלטה (דהיינו – ינואר 2016), על המכללה יהיה להגיש לוועדת המעקב דו"ח התפתחות אודות תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון ב"עיצוב תעשייתי מכליל" במכללה, לרבות דוגמאות לפרויקט גמר וסטודיו של סטודנטים בתוכנית.
  4. לקראת סיום תקופת ההסמכה, תתבקש הוועדה להגיש דו"ח מסכם למל"ג באשר לשאלת הארכת ההסמכה של המכללה להעניק את התואר בתוכנית.