30/12/14

הארכה בשנה (עד 30.12.2015) של ההכרה הזמנית שניתנה לקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום 30.12.14  דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת  ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי בנושא הארכת  הכרה לקריה האקדמית אונו והיא מחליטה כדלקמן:

מוסד המבקש הכרה שאינה מוגבלת בזמן צריך להוכיח רמה אקדמית נאותה וחוזק אקדמי

מבוסס ואיתן בכלל זה נדרש כי למוסד תהיינה המלצות על הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן

בתכניות לימודים שהוא מקיים.

נכון לעת הזו יש תכנית אחת בלבד המתקיימת בקריה האקדמית אונו אשר לה המלצה על הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן, והיא תכנית הלימודים לתואר ראשון (LL.B.) במשפטים. מאחר שתכנית זו נמצאת בימים אלה בשלבים מתקדמים של בדיקת הוועדה הבינלאומית להערכת

איכות במשפטים, סבורה המועצה כי נכון לחכות לדו"ח הערכת האיכות ולחוות הדעת שתובא בו

על האיכות והעוצמה האקדמית של תכנית זו ושל המוסד בטרם יוחלט להעניק לקריה

האקדמית אונו הכרה שאינה מוגבלת בזמן.

לאור האמור, מחליטה המל"ג כדלקמן:

א. להאריך את תוקף ההכרה הזמנית למוסד בשנה (דהיינו, עד 30 דצמבר 2015).

ב.  לקראת תום תקופת ההכרה הזמנית או במועד מוקדם יותר בו יסתיים תהליך הערכת        האיכות במשפטים (המוקדם מבינהם), יתקיים דיון במל"ג בדבר הענקת הכרה שאינה     מוגבלת בזמן למוסד, ללא צורך בבדיקה נוספת במישור הפיננסי והמשפטי-תאגידי אשר          הבדיקות בעניינים אלה הושלמו להנחת דעת ות"ת.

ג.   במהלך השנה הקרובה ימציא המוסד אישור רשם התאגידים לתקנון התאגידי המתוקן.