12/11/13

הארכה בשנתיים (עד אוקטובר 2015) של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול ארגוני שירות

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להאריך בשנתיים, עד אוקטובר 2015, את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול ארגוני שירות.
  2. לקראת הארכת ההסמכה, יש לפנות לשני סוקרים שיבדקו את תוכנית הלימודים בשנית.