12/11/13

הארכה בשנתיים (עד נובמבר 2015) של ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון (B.A.) בלוגיסטיקה

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להאריך בשנתיים נוספות (עד נובמבר 2015) את ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית ספיר להעניק תואר ראשון במתכונת חד-חוגית בלוגיסטיקה.
  2. לקראת תום תקופת ההסמכה, יעביר המוסד דו"ח התקדמות כולל, כמקובל. דו"ח ההתקדמות של התוכנית יועבר לבדיקתו של סוקר.