23/07/13

הארכה בשנתיים (עד תמוז תשע"ה, יולי 2015), של ההסמכה הזמנית של המרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים ותואר שני (M.B.A.) ללא תזה במינהל עסקים

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל מתן חוות דעתו.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית של המרכז האקדמי פרס להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים ולתואר שני ללא תזה (M.B.A.) בשנתיים נוספות, דהיינו עד תמוז תשע"ה, יולי 2015.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה יש לשוב ולבדוק את עמידת המוסד בהחלטת המל"ג מיום 26.2.2008 בעניין תוכניות הלימודים במינהל עסקים ובפרט את עמידת המוסד ביחס סגל ההוראה הבכיר והסטודנטים.