30/06/15

הארכה ההכרה הזמנית של המכללה האקדמית אחוה לתקופה של שלוש שנים

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת הוועדה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי, אשר דנה בהחלטת  ות"ת מיום 10.6.2015 בנושא הארכת ההכרה של המכללה האקדמית אחוה, והיא החליטה לאמץ את החלטת ות"ת כלהלן:

  1. להאריך את ההכרה של המכללה האקדמית אחוה לתקופה הזמנית של שלוש שנים (דהיינו עד יוני 2018).
  2. לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ו תגיש המכללה דיווח אודות תיקון החריגות בהעסקה של הסגל ע"פ הנחיות יחידת השכר ותנאי העסקה בות"ת.
  3. כתנאי להארכת ההכרה, תשוב ותבחן עמידת המכללה בכל החלטות/הנחיות מל"ג-ות"ת ביחס להעסקת הסגל בתוכניות ובפרט עמידת המכללה בהנחיות משרד החינוך ביחס לסגל שבאחריות משרד החינוך.
  4. בנוסף, עד תום תקופת הארכת ההכרה הזמנית על המכללה להסדיר סופית את כל הזכויות שלה במקרקעין.