19/05/15

הארכה זמנית (שניה) של הסמכת המכללה האקדמית הדסה להעניק תואר ראשון (B.A.) בפוליטיקה ותקשורת

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 28.4.2015  והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך את הסמכת המכללה האקדמית הדסה בשלוש שנים (עד מאי 2018).
  3. לאחר שנתיים תעביר המכללה דיווח על פרופיל הסטודנטים ותנאי הקבלה לתוכנית, התפתחות הסגל האקדמי (גיוס חברי סגל, פעילות מחקרית והתחייבות של הסגל הקיים לאורך זמן).
  4. לבקש את הסוקרים להמשיך לבדוק את התוכנית לקראת שלב ההסמכה שאינה מוגבלת בזמן.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".