10/06/14

הארכה (טכנית) בחצי שנה, דהיינו עד 1.10.2014, של ההכרה של המרכז האקדמי כרמל

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.06.2014) דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון. המל"ג אימצה את המלצת ות"ת מישיבתה ביום 21.5.2014 לפיה ות"ת רואה בחומרה את העדר שיתוף הפעולה של המוסד עם הצוות המנהלי של ות"ת לבדיקת המוסד, ומבהירה כי החלטתה בדבר הארכה "טכנית" של ההכרה כפופה ליצירת שיתוף פעולה מלא של המוסד בהמשך תהליך הבדיקה, ומבקשת מהצוות המקצועי של מל"ג ות"ת לדווח לוות"ת על התקדמות הבדיקות, וזאת לא יאוחר מחודש ספטמבר 2014.

בהמשך לכך מחליטה המל"ג:

  1. להאריך "טכנית"  את ההכרה במרכז האקדמי כרמל עד 1.10.2014, זאת בכדי לאפשר למינהל ות"ת ומל"ג לסיים את בחינת נושא ההכרה במוסד, ולהגיש חוות דעתם בנושא.
  2. המוסד מתבקש ליידע את הסטודנטים והנרשמים בדבר החלטה זו על משמעויותיה, ובפרט כי המשך ההכרה במוסד מותנה באישור המל"ג.