19/03/19

הארכה "טכנית" בחצי שנה של הסמכת המכון הטכנולוגי בחולון להעניק תואר שני (M.Des.) ללא תזה בעיצוב משולב

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה להאריך "טכנית" בחצי שנה את ההסמכה של המכון הטכנולוגי בחולון להעניק תואר שני (M.Des.) בעיצוב משולב וזאת על מנת לאפשר לוועדת המשנה להשלים כראוי את הדיון בנושא ולהגיש את המלצותיה הסופיות למל"ג.