12/11/13

הארכה טכנית בשנה נוספת (עד אוקטובר 2014) של ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה  להאריך (טכנית) בשנה, דהיינו עד נובמבר 2014, את הסמכת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה, וזאת בשל התארכות הבדיקה ועל מנת לתת שהות נוספת למוסד להגיב לחוות דעת המומחים.