08/04/14

הארכה (טכנית) בשנה נוספת (עד אפריל 2015) של ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, להעניק תואר ראשון (B.A.) ותואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה בחנה את בקשתו של יו"ר ועדת הבדיקה להאריך טכנית בשנה את הסמכת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון (A.) ותואר שני (M.A.) ללא תזה במינהל עסקים בשנה נוספת, על מנת שהוועדות / הסוקרים יוכלו לסיים את עבודתם והגיש את המלצתם לגבי התואר הראשון בטרם תוגש המלצתם לגבי התואר השני.
  2. לאור בקשתו של היו"ר, החליטה המועצה להאריך טכנית בשנה נוספת, דהיינו עד אפריל 2015, את הסמכת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון (A.) ותואר שני (M.A.) ללא תזה במינהל עסקים, או עד לסיום עבודת הוועדה וקבלת החלטת מל"ג בנושא, המוקדם מבניהם.