23/07/13

הארכה טכנית בשנה (עד סיון תשע"ד, יוני 2014 ) של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך משלב

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה להאריך "טכנית" את הסמכת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך משלב בשנה אחת (עד יוני 2014), ולבקש מצוות האגף האקדמי לסיים את הליך הבדיקה ולהביא את הנושא לדיון בוועדת המשנה ובמל"ג עד למועד זה.