23/07/13

הארכה טכנית בשנה (עד תמוז תשע"ד, יולי 2014) של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית תל-אביב-יפו להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול מערכות מידע

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה להאריך (טכנית) בשנה את הסמכת המכללה האקדמית תל-אביב-יפו  להעניק תואר ראשון (B.A.)  בניהול מערכות מידע, עד תמוז תשע"ד, יולי 2014.