23/07/13

הארכה טכנית בשנה (עד תמוז תשע"ד, יולי 2014), של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בכלכלה ולוגיסטיקה

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה להאריך  טכנית בשנה, דהיינו עד יולי 2014, את הסמכת המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בכלכלה ולוגיסטיקה.