23/07/13

הארכה טכנית בשנה (עד תמוז תשע"ד, יולי 2014), של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול ארגוני שירות

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה להאריך טכנית בשנה  (עד תמוז תשע"ד, יולי 2014) את הסמכת המכללה האקדמית הדסה ירושלים  להעניק תואר ראשון (B.A.)  בניהול ארגוני שירות.