23/07/13

הארכה טכנית בשנה (עד תמוז תשע"ד, יולי 2014) של ההסמכה שניתנה לבית ספר גבוה לטכנולוגיה בירושלים להעניק תואר שני ללא תזה (M.B.A.) במינהל עסקים

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ג (23.7.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה להאריך טכנית בשנה נוספת, דהיינו עד יולי 2014, את הסמכת בית ספר גבוה לטכנולוגיה בירושלים להעניק תואר שני ללא תזה (M.B.A.) במינהל עסקים.