28/06/16

הארכה "טכנית" לתקופה של חודש (עד סוף יולי 2016 ) של הסמכת המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון ( LL.B. ) במשפטים

לאור העובדה שהליך המינוי של החברים החדשים למל"ג הסתיים בסמוך מאוד לישיבת המל"ג שהתקיימה ביום 28.6.2016, מה שלא אפשר קיום דיון מהותי במל"ג בנושא הארכת ההסמכה של המרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון במשפטים, החליטה המל"ג בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) להאריך "טכנית" לתקופה נוספת של חודש (עד סוף יולי 2016) את ההסמכה של המרכז האקדמי כרמל במשפטים ולאפשר רישום סטודנטים לשנה"ל תשע"ז בכפוף ולאחר יישום התנאים שנקבעו בהחלטת המל"ג מיום 12.4.2016 כלהלן:

  1. על המוסד להציג, לשביעות רצון מינהל מל"ג, רשת ביטחון בתוכנית דומה במוסד מוכר שאינו מתוקצב, המתחייב לקלוט את כל הסטודנטים שיירשמו לתוכנית זו, במידה שהמוסד לא יוכל לפתוח את התוכנית למחזור חדש של סטודנטים בשנה"ל תשע"ז.
  2. המרכז האקדמי כרמל יחתים כל סטודנט חדש שיירשם לתוכנית הלימודים במשפטים לשנה"ל תשע"ז על הצהרה, שנוסחה יאושר מראש ע"י מינהל מל"ג, לפיה ידוע לו כי למוסד הסמכה זמנית בתוכנית הלימודים במשפטים עד לחודש יוני 2016 בלבד, וכי ייתכן שהמוסד לא יוכל לפתוח את התוכנית למחזור חדש של סטודנטים בשנה"ל תשע"ז וכי ידוע לו על רשת הביטחון אותה הציג המוסד כאמור בסעיף 1.
  3. המוסד יבהיר בפרסומיו באופן בולט וברור, לרבות באתר האינטרנט שלו, כי ההסמכה שיש לו בתוכנית הלימודים במשפטים הוארכה זמנית עד לחודש יוני 2016, וייתכן שלא יוכל לפתוח את התוכנית למחזור חדש של סטודנטים בשנה"ל תשע"ז.
  4. המל"ג רושמת בפניה את הבהרת המוסד (בשימוע שנערך לו בפני ועדת המשנה של המל"ג) כי למעט דמי רישום לא יגבה שכר לימוד מהסטודנטים שירשמו בתקופה זו.
  5. נשיא המוסד ויו"ר הדירקטוריון יעבירו התחייבות בחתימתם כי יישום החלטה זו הינה באחריותם.

המל"ג מבקשת מוועדת המשנה התחומית למדעי החברה, משפטים הניהול, העסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי החברה לקיים דיון בנושא ולהעביר המלצתה למל"ג לקראת הדיון שיתקיים בנושא במליאת המל"ג בתאריך 19.7.2016.