10/06/14

הארכה (טכנית) עד 1.10.2014 של ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון במינהל עסקים

בישיבתה ביום י"ב בסיון תשע"ד (10.6.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת       המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להאריך "טכנית" את ההסמכה הזמנית שניתנה למרכז האקדמי כרמל להעניק תואר ראשון במינהל עסקים עד 1.10.2014, וזאת בכדי לאפשר לות"ת ומל"ג לסיים בחינת נושא ההכרה במוסד, ולהגיש חוות דעתם בנושא.
  2. לאור המלצת המומחים להעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במינהל עסקים, לא תידרש בדיקה אקדמית נוספת של תוכניות הלימודים לכשתוארך ההסמכה הזמנית בתוכנית, וזאת בכפוף להארכת ההכרה במוסד.