22/07/14

הארכה (טכנית, ראשונה) לתקופה של שנה (עד יולי 2015) של ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון בכלכלה ובנקאות

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ד (22.7.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה להאריך טכנית בשנה נוספת, דהיינו עד יולי 2015, את הסמכת המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון בכלכלה ובנקאות.