13/05/14

הארכה טכנית (רביעית) בשנה אחת (עד מאי 2015) של ההסמכה הזמנית שניתנה לאמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) ב"הגדה והוראתה בראייה רב-תחומית"

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה להאריך טכנית בשנה אחת (עד מאי 2015) את ההסמכה (הרביעית) שניתנה לאמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך, להעניק תואר שני (M.Ed.) ב"האגדה והוראתה בראייה רב-תחומית".