13/05/14

הארכה טכנית (שישית) בשנה אחת (עד מאי 2015) של ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט להעניק תואר שני (M.P.E.) עם תזה במדעי החינוך הגופני

בישיבתה ביום י"ג באייר תשע"ד (13.5.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להאריך טכנית בשנה נוספת, דהיינו עד מאי 2015, את ההסמכה שניתנה למכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט להעניק תואר שני (M.P.E.) עם תזה במדעי החינוך הגופני.
  2. לאור חוות דעתו של אחד הסוקרים המתייחסת לעבודות התזה, יש להעביר את התוכנית ומספר דוגמאות של עבודות תזה לבדיקתו של סוקר שלישי.