22/12/15

הארכה "טכנית" של ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

1. בישיבתה ביום י' בטבת תשע"ו (22.12.2015) החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך "טכנית" את ההכרה במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לתקופה של חודשיים, דהיינו עד פברואר 2016, וזאת על מנת לאפשר את סיום הבדיקות הנערכות על ידי אגפי ות"ת בנושא.
2. לקראת המועד הנ"ל יוגש לןןת"ת ולמל"ג מסמך מפורט בדבר הסוגיות הקונקרטיות הטעונות הסדרה לטובת הענקת הכרה קבועה למוסד.