01/07/14

הארכה "טכנית" של ההכרה במכללה האקדמית ספיר עד ליום 1.12.2014

 

  1. בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), החליטה המועצה להשכלה גבוהה להאריך טכנית את ההכרה הזמנית במכללה האקדמית ספיר, עד לתאריך 1.12.2014, וזאת בכדי לאפשר לצוותים המקצועיים בות"ת ומל"ג לסיים בחינת נושא ההכרה במוסד, ולהגיש חוות דעתם בנושא.
  2. ההחלטה מותנית בבדיקה ואישור ות"ת (היבטים משפטיים-תקציביים-סגל).