02/07/14

הארכה טכנית של ההכרה במכללה האקדמית ספיר

א. בישיבתה ביום 2.7.2014, החליטה ות"ת להמליץ למל"ג להאריך טכנית את ההכרה הזמנית למכללה האקדמית ספיר עד לתאריך 1.12.2014, וזאת כדי לאפשר לצוותים המקצועיים בות"ת ובמל"ג לסיים את בחינת נושא ההכרה במוסד, ולהגיש חוות דעתם בנושא (היבטים משפטיים-תקציביים-סגל).

ב. ההחלטה תועבר לידיעת המועצה להשכלה גבוהה.