07/03/17

הארכה (טכנית) של ההכרה הזמנית במכללה האקדמית לחברה ואמנויות בשישה חודשים, עד ספטמבר 2017

לאחר שהובא בפניה המתווה העקרוני למיזוג פעילות המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לקריה האקדמית אונו ששלחו המוסדות מיום 9.2.2017 ולאחר שקבלה סקירה בעניין המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי, משפטים לעניין הארכת ההסמכה בתוכנית הלימודים לתואר שני בחברה ואמנויות של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות, דנה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) בנושא הארכה (טכנית) של ההכרה הזמנית במכללה האקדמית לחברה ואומנויות והיא החליטה כדלהלן:

  1. לבקש מהצוות המקצועי להתחיל בהליך בדיקה של המתווה שהוגש ע"י המוסדות למיזוג המכללה האקדמית לחברה ואמנויות לקריה האקדמית, כולל התייחסות לשלד ולמבנה המוצע, לרבות לתקופה המבוקשת להשלמת מעבר הפעילות לקריית אונו (התקופה שהוצעה במתווה בת 10 שנים אינה נראית סבירה בנסיבות), למשמעויות הכספיות, המשפטיות וכו' ולאחר מכן להביא הצעה לות"ת בנושא.
  2. במטרה לאפשר זמן מספיק להליך הבדיקה למתווה המיזוג, מבלי לפגוע בסטודנטים הלומדים במוסד, מחליטה מל"ג להאריך (טכנית) את ההכרה במוסד עד סוף שנת הלימודים הנוכחית (ספטמבר 2017) ואת ההסמכה של תוכנית הלימודים לתואר שניM.A. בחברה ואומנויות למשך אותה תקופה, זאת ללא רישום סטודנטים חדשים לתוכנית.
  3. במהלך תקופה זו ייבחן נושא המיזוג ותיקון הליקויים בתוכנית הלימודים לתואר שני בחברה ואמנויות, ובהתאם לכך תיבחן הארכת ההכרה במוסד וההסמכה בתוכנית הנדונה.
  4. מל"ג/ ות"ת מבקשת לקבל מהצוות המקצועי המלצות לעניין מתווה המיזוג, לא יאוחר מחודש מאי 2017 זאת על מנת לאפשר למוסד להיערך למיזוג לקראת שנה"ל הקרובה.