16/10/18

הארכה טכנית של ההכרה הזמנית במכללה האקדמית לישראל

בישיבתה ביום ז' בחשון תשע"ט (16.10.2018) החליטה המועצה להשכלה גבוהה על מתן הכרה זמנית למכללה האקדמית לישראל  והארכה באופן "טכני" את ההכרה הזמנית שניתנה למוסד לשנה, עד לחודש יוני 2019, וזאת לאור העובדה שתהליך הבדיקה טרם הסתיים.