27/09/16

הארכה "טכנית" של ההכרה הזמנית למרכז האקדמי כרמל – עד ספטמבר 2017

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016),  דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא והחליטה שלאור העובדה כי מועד תקופת ההכרה של המרכז האקדמי כרמל  עומד לפוג החודש, וכן על מנת להשלים את הבדיקה ככל שיידרש לצורך הבאת הנושא לדיון בות"ת-מל"ג, להאריך באופן "טכני"  את ההכרה של המרכז האקדמי כרמל  עד לחודש ספטמבר 2017.