27/09/16

הארכה "טכנית" של ההכרה הזמנית למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה – עד ספטמבר 2017

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016),  דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא והחליטה שלאור העובדה כי מועד תקופת ההכרה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה עומד לפוג החודש, וכן על מנת להשלים את הבדיקה ככל שיידרש לצורך הבאת הנושא לדיון בות"ת-מל"ג, להאריך באופן "טכני"  את ההכרה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה עד לחודש ספטמבר 2017.