16/09/14

הארכה "טכנית" של ההכרה הזמנית של המרכז האקדמי כרמל עד 28.10.2014

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצת הוועדה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי ולהאריך את ההכרה במרכז האקדמי כרמל עד ה-28.10.2014, וזאת בכדי לאפשר לות"ת ומל"ג לסיים בחינת נושא ההכרה במוסד, ולהגיש חוות דעתם בנושא.