21/05/14

הארכה טכנית של ההכרה וההסמכה הזמנית להעניק תואר ראשון במינהל עסקים של המרכז האקדמי כרמל.

 

  1. ות"ת דנה בישיבתה ב- 21.5.14 בהמלצת תת הוועדה לבקשת הארכה טכנית של ההכרה וההסמכה הזמנית להעניק תואר ראשון במינהל עסקים של המרכז האקדמי כרמל.
  2. ות"ת ממליצה למל"ג להאריך טכנית את ההכרה במרכז האקדמי כרמל ואת ההסמכה הזמנית להעניק תואר ראשון במינהל עסקים עד 1.10.2014.
  3. ות"ת רואה בחומרה את העדר שיתוף הפעולה של המוסד עם הצוות המנהלי של ות"ת לבדיקת המוסד, ומבהירה כי החלטתה בדבר הארכה "טכנית" של ההכרה כפופה ליצירת שיתוף פעולה מלא של המוסד בהמשך תהליך הבדיקה, ומבקשת מהצוות המקצועי של מל"ג ות"ת לדווח לוות"ת על התקדמות הבדיקות, וזאת לא יאוחר מחודש ספטמבר 2014.