21/05/14

הארכה (טכנית) של ההכרה ושל ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני בייעוץ חינוכי, תואר שני בחינוך ותואר ראשון בפסיכולוגיה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

 

  1. ות"ת דנה ב- 21.5.14 בהמלצת תת הועדה בנושא הארכת טכנית של ההכרה וההסמכה הזמנית להעניק תואר שני בייעוץ חינוכי, תואר שני בחינוך ותואר ראשון בפסיכולוגיה של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה.
  2. ות"ת ממליצה למל"ג להאריך טכנית את ההכרה במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה ואת ההסמכה הזמנית להעניק תואר שני בייעוץ חינוכי, תואר שני בחינוך ותואר ראשון בפסיכולוגיה עד ה-1.10.2014 – זאת כדי לאפשר למינהל ות"ת מל"ג לסיים את בחינת נושא ההכרה במוסד ולהגיש חוות דעת בנושא.
  3. ות"ת רואה בחומרה את העדר שיתוף הפעולה של המוסד עם הצוות המנהלי של ות"ת לבדיקת המוסד, ומבהירה כי החלטתה בדבר הארכה "טכנית" של ההכרה כפופה ליצירת שיתוף פעולה מלא של המוסד בהמשך תהליך הבדיקה, ומבקשת מהצוות המקצועי של מל"ג ות"ת לדווח לוות"ת על התקדמות הבדיקות, וזאת לא יאוחר מחודש ספטמבר 2014.