07/03/17

הארכה טכנית של ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות להעניק תואר שני M.A. בחברה ואמנויות

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדות המשנה התחומיות (ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי, משפטים וועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, מדעי הרוח והאמנויות) אשר דנו בנושא בהסתמך על סיכום הדיון מיום 10.1.2017   והחליטה כלהלן:

  1. בהמשך לסיכום הדיון בנושא מיום 10.1.2017, ולאחר עיון בתוכנית המעודכנת שהגישה המכללה (מכתבה של פרופ' עמיה ליבליך מיום 30.1.2017), סבורה המל"ג כי עדיין אין הלימה בין אופייה של התוכנית לבין תואר האקדמי המוענק. על כן לא ניתן לקיים את התוכנית, אלא אם תשוב למטרותיה המקוריות תוך התמקדות בפן היישומי, ושינוי סימול התואר, כך שישקף את אופייה, וזאת ללא קשר לשאלת המיזוג בין המכללה לבין הקריה האקדמית אונו המוזכרת בהחלטת ות"ת מיום 22.2.2017.
  2. כדי לאפשר את היערכות המכללה בנושא, ואת ביצוע כל השינויים הנדרשים בתוכנית מחליטה המל"ג להאריך (טכנית) את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית חברה ואמנויות להעניק תואר שני M.A.)) בחברה ואמנויות עד לסוף שנת הלימודים הנוכחית תשע"ז (ספטמבר 2017), ולא לאפשר בשלב זה רישום סטודנטים חדשים לתוכנית הלימודים ו/או פתיחת מחזורי לימוד חדשים, ובלבד שבמועד זה יש למכללה הכרה כמוסד להשכלה גבוהה.